LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Kroz kompletnu logopedsku dijagnostiku, svaki se slučaj pažljivo, detaljno i temeljito procJenjuje putem testova. Logopedska terapija osmišljena je prema potrebama pojedinca, te se provodi individualno, sa ciljem unapređenja komunikacijskih vještina.

NEUROFEEDBACK TRENINZI

Neurofeedback je terapijska metoda bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Pomoću ove metode analizira se aktivnost moždanih valova koja se zatim pretvara u korisne informacije o tome kako mozak funkcionira. Na taj se način mozak može „vidjeti u ogledalu“, a s povratnim informacijama poboljšava se njegovo funkcioniranje. Važno je naglasiti da je postupak jednostavan, bezbolan i neinvazivan.Neurofeedback se koristi kod djece i odraslih u tretmanu poremećaja pažnje i koncentracije sa ili bez hiperaktivnosti, poteškoća učenja, poremećaja senzorne integracije, jezično-govornih poremećaja, poremećaja slušnog procesiranja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja, razvojnih poremećaja (autizam), itd. Primjenom neurofeedback metode kod navedenih poremećaja primjećuje se značajno poboljšanje u socijalnim interakcijama, komunikaciji, pažnji i koncentraciji, emocionalnoj stabilnosti te ponašanju, slušnom procesiranju, govoru i razumijevanju.

ABA METODA

Applied Behavior Analysis(ABA) ili Primijenjena analiza ponašanja znanstevno je verificirana metoda za podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Služi za podučavanje novih vještina (komunikacijskih, jezično-govornih, socijalnih vještina, funkcionalnih životnih i motoričkih vještina), održavanje stečenih vještina, generaliziranje naučenog, te postupke za funkcionalnu analizu ponašanja i intervenciju za nepoželjne oblike ponašanja, kao što su samo-stimulacija, nepažnja, agresija, auto-agresija. Primijenjena analiza ponašanja zasniva se na principima operantnog uvjetovanja, podučavanje se odvija individualno, a svaki je zadatak razrađen na male korake, od kojih se svaki od tih koraka intenzivno podučava dok se ne savlada. Koriste se različiti načini podrške kako bi se dobio točan odgovor, koji se nagrađuje. ABA pristup zahtjeva i blisku suradnju s roditeljima te ostalim stručnim osobama koje su u kontaktu s djetetom, kako bi se, kroz primjenu principa ovog načina učenja, što prije postigli pozitivni rezultati.

LOGOPEDSKO SAVJETOVANJE

Logopedsko savjetovanje, kao i prvi pregled logopeda, preporučuju se mladim roditeljima, naručito s prvim dJetetom uzrasta od 1 do 2 godine, koji nemaju iskustva u stimulaciji jezično-govornog razvoja djece. Kroz savjetodavni intervju s logopedom, oni dobivaju smjernice za pravilnu stimulaciju razvoja svoga djeteta.