Logopedska terapija provodi se kontinuirano, u trajanju od 45 minuta. Preporuke za uključenje u logopedske vježbe, te njihovu dinamiku, daju se nakon obavljene logopedske dijagnostike, ukoliko su teškoće prisutne, te ovisno o vrsti/težini prisutnih teškoća. Logopedsku terapiju potrebno je pohađati kontinuirano, te pratiti upute i savjete koji se daju nakon svakog terapijskog sata, kako bi se postigao napredak, te ublažile/uklonile teškoće prisutne kod djeteta/osobe.

Provodimo terapiju kod:

  • KAŠNJENJA U KOMUNIKACIJSKOM RAZVOJU
  • JEZIČNO – GOVORNIH TEŠKOĆA
  • POREMEĆAJA IZGOVORA GLASOVA
  • POREMEĆAJA TEČNOSTI GOVORA (MUCANJE, BRZOPLETOST)
  • FONOLOŠKIH TEŠKOĆA
  • TEŠKOĆA ČITANJA I PISANJA
  • POREMEĆAJA GLASA
  • POREMEĆAJA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA
  • MOTORIČKIH GOVORNIH POREMEĆAJA (DIZARTRIJA, APRAKSIJA)