Dječja govorna apraksija

Dječja govorna apraksija (DGA) je neurološki poremećaj u kojem su oštećene preciznost i konzistentnost govornih pokreta bez neuromišićnih oštećenja koji mogu uvjetovati abnormalan refleks, tonus i slično. Može biti posljedica vidljivog neurološkog oštećenja, neurofunkcionalnog poremećaja poznatog ili nepoznatog uzroka, ili može biti idiopatski neurogenski govorni poremećaj (Blaži, Opačak, 2011). Osnovni problem dječje govorne apraksije je u planiranju i/ili koordiniranju prostorno-vremenskih…

Read more