„More Than Words“ program razvio je Hanen centar koji djeluje već 35 godina u Kanadi, a prepoznatljiv je u svijetu po svom stručnom pristupu edukaciji logopeda i roditelja kako potaknuti komunikacijski i jezično-govorni razvoj djeteta tijekom svakodnevnih aktivnosti.
Namijenjen je radu s djecom mlađom od 5 godina s poremećajem iz autističnog spektra i poteškoćama socijalne komunikacije, ali i za rad s djecom mlađe dobi koja su uključena u logopedsko praćenje i savjetovanje, ali još uvijek nemaju postavljenu dijagnozu, kao i njihovim obiteljima. Cilj programa je iskorištavanje svih djetetovih postojećih sposobnosti kako bi se razvile i unaprijedile složenije komunikacijske vještine. Istraživanja su pokazala da korištenje određenih strategija koje ovaj program nudi (npr. shvaćanje na koji način određeno dijete komunicira i praćenje njegovog interesa) potiču razvoj komunikacije i usvajanje novih i složenijih komunikacijskih vještina.
Provođenje „More Than Words“ programa zasniva se na principu da roditelji ne smiju biti samo pasivni promatrači kada se s djetetom provodi logopedska terapija, nego aktivno sudjeluju u procesu tijekom kojeg dijete postupno ovladava komunikacijskim odnosno jezično-govornim vještinama.
Logopedi educirani za primjenu ovog programa u terapiji, također su educirani i za vođenje radionica za roditelje, te stručno savjetovanje kako pristupiti pojedinom djetetu i pomoći mu razviti komunikacijske vještine. Naime, optimalan terapijski učinak moguće je postići samo zajedničkim radom stručne osobe i roditelja, a dijete na taj način može dobiti adekvatnu stimulaciju koja će poboljšati učenje novih vještina.
Uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta, program omogućava roditeljima da pomoću određenih strategija pomognu djetetu unaprijediti komunikacijske vještine, te na taj način ispune neke od osnovnih terapijskih ciljeva: unaprijeđenje socijalne komunikacije i recipročnih interakcija, igre i imitacije.
Provodeći „More Than Words“ program možemo dobiti ključne informacije o djetetovom razvoju, a koje su nam od iznimne važnosti za planiranje terapijskih postupaka: što motivira dijete na komunikaciju, kako koristiti znanje o vlastitom djetetu da bismo postavili adekvatne i realne terapijske ciljeve, kako produljiti trajanje interakcija s djetetom, na koji način koristiti zadane sličice i printani materijal, te kako se obraćati djetetu da bi nas ono lakše razumjelo, na koji način poticati i razvijati igru, te kako pomoći djetetu da uspostavi prva prijateljstva.
Ovaj pristup jednostavan je i moguće ga je provoditi u svakodnevnim situacijama s djetetom, npr. tijekom hranjenja, pričanja priča, kupanja, itd. U suradnji s logopedom roditelji mogu naučiti kako koristiti ove situacije za razvoj djetetovih komunikacijskih vještina, a sve naučene strategije vrlo brzo postaju prirodni i spontani dijelovi svakodnevnih interakcija s djetetom.